Witamy na naszej stronie.

Firma AP-DOM to profesjonalne oraz kompleksowe zarz±dzanie wspólnotami mieszkaniowymi. Oferujemy zarz±dzanie, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi oraz pełn± obsługę techniczn± i księgow± Państwa nieruchomo¶ci. Zapraszamy do współpracy wła¶cicieli nieruchomo¶ci oraz Zarz±dy Wspólnot Mieszkaniowych.

W ramach obsługi administracyjnej zapewniamy m.in.:

- przygotowanie planu gospodarczego Wspólnoty,

- pomoc przy zawieraniu umów z usługodawcami,

- nadzór nad podmiotami ¶wiadcz±cymi usługi na rzecz Wspólnoty,

- organizowanie przegl±dów technicznych budynków, instalacji i urz±dzeń znajduj±cych się w budynkach, które służ± wszystkim mieszkańcom Wspólnoty,

- rozliczanie zużycia mediów,

- przygotowywanie dokumentacji, organizowanie i przeprowadzaniu corocznych zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej (sporz±dzanie dokumentów podsumowuj±cych rok działania Wspólnoty pod względem inwestycyjnym, finansowym, spraw bież±cych, tworzenie projektów uchwał, przygotowywanie list lub kart do głosowania, itp.

- prowadzenie bież±cych spraw biurowych (między innymi dbało¶ć o informowanie Mieszkańców Wspólnoty o wszystkich istotnych dla nich a zwi±zanych z zarz±dzaniem nieruchomo¶ci± sprawach).


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.